STUDIE A VÝPOČTY PRO KREDITY BREEAM

Systém BREEAM

Grafy

Zajistíme studie hodnocení ekonomického cyklu budovy (Life Cycle Costs), kritéria pro tepelný komfort, výpočty hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, studie proveditelnosti obnovitelných a alternativních zdrojů, studie proveditelnosti úsporných opatření a rekuperace energie, manuály úspor pro nájemníky, dopravní plán, služby kvalifikovaného ekologa.

Studie od EkoWATTu nejsou pouhým stohem papírů v šuplíku čistě pro účely plnění certifikace, jak tomu mnohdy bývá u konkurence. Vždy navrhujeme pro investora optimální řešení, která se nakonec implementují do návrhu budovy.
Nabízíme též kompletní služby akreditovaného profesionála BREEAM AP a služby specializovaného TDI na zprovoznění energetických systémů budovy tzv. Commissioning.

Jedná se o tento základní seznam kreditů, které zpracováváme na klíč:

MAN01 – Služby BREEAM AP (akreditovaného profesionála) pro koncepci budovy a technologií, projektu, tendrovou a výstavbovou fázi a fázi zprovoznění budovy

– Termografické měření obálky budovy

– Služby Commissioning na klíč během zprovoznění budovy i v prvních měsících provozu budovy

MAN02 – Požadavky na výstavbová pravidla na zhotovitele. Kontrola plnění na staveništi
MAN03 – Další požadavky na výstavbová pravidla na zhotovitele. Nastavení procesů pro některé náročnější procedury, jako sledování stopy CO2 dopravy materiálů.
MAN04 – Zhotovení manuálu užívání budovy

–  Návrh průzkumu spokojenosti s kvalitou vnitřního prostředí

MAN05  – Analýza ekonomického životního cyklu budovy investice – provozní náklady včetně reinvestic dle ISO 15686-5:2008 v koncepční fázi projektu, analýza alespoň 2 variant řešení obálky budovy nebo TZB

– Zhotovení údržbového a reinvestičního plánu budovy

HEA02 – Interpretace kreditu pro výběr nízkoemisních materiálů + kontrola plnění během stavby
HEA03 – Studie nastavení návrhových parametrů tepelného komfortu, zadání pro projekční tým

– Modelování tepelného komfortu v pobytových prostorách formou zjednodušeného CFD modelu

ENE01 – Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný ve schváleném software, včetně legislativně povinného energetického posudku

– Případně dynamický energetický model budovy s referenční budovou dle české legislativy

ENE02 – Koncept podružného měření energie
ENE04 – Studie alternativních a obnovitelných zdrojů energie včetně různých forem rekuperace energie v budově
WAT01 – Výpočet bilance pitné vody v objektu, výpočet využití dešťové vody/šedé vody/procesní  a technologické vody
WAT02 – Koncept podružného měření spotřeby vody
MAT01 – Analýza environmentálního životního cyklu budovu v IMPACT software
MAT03,MAT04 – Nastavení kritérií pro výběr stavebních materiálů s šetrným původem + kontrola plnění během stavby
WST01 – Zpracování plánu hospodaření s odpadem
LE01 až LE05 – Služby kvalifikovaného ekologa pro zachování a vylepšení ekologické hodnoty území a stavby, pravidla pro zachování ekologické hodnoty v rámci provozu budovy